แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน