เจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

O34.3 ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต 4 ภาษา.pdf
O34.5 ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ.pdf
O34.4 ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ.pdf
O34.1 รายงานผล No gift.pdf