รายงานผลการดำเนิน การป้องกันการทุจริต ประจำปี  2565

O38สรุปรวมการดำเนินป้องกันการทุจริต 2565 -ส่งพี่เล็ก.pdf

สรุปรวมการดำเนินป้องกันการทุจริต 2565 

O38.0รายงานการอบรมโรงแรมเจริญธานี29-31มี.ค.-65.pdf

รายงานการอบรมโรงแรมเจริญธานี29-31มี.ค.-65

O38.1รายงานการประชุมครั้งที่1 11มี.ค.65-ส่งพี่เล็ก.pdf
038.3รายงานผลกิจกรรม-สพม.จันทบุรี ตราด-2566-ส่งพี่เล็ก.pdf

รายงานผลกิจกรรม-สพม.จันทบุรี ตราด-2566

รายงานการประชุมครั้งที่1 /11มี.ค.65

O38.2รายงานการดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต16-6-65-ส่งพี่เล็ก.pdf

รายงานการดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต16-6-65

O38.5 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต(แข่งขัน)-ส่งพี่เล็ก.pdf

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต (แข่งขัน)

O38.4รายงานผลฯการขับเคลื่อนหลักสูตร-2566-ส่งพี่เล็ก.pdf

รายงานผลฯการขับเคลื่อนหลักสูตร-2566

O38.6ITA School 2022- ส่งพี่เล็ก.pdf

ITA School 2022