รายงานผลการดำเนิน การป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ. ศ. 2564

O41.1รายงานการดำเนินป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
O41.2 รายงานผล ITA สัญจร 2564.pdf
O41.3 รายงานผลการประชุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ2564.pdf
O41.4 รายงานการประชุมพัฒนาบุคลากร4มิ.ย.2564.pdf
O41.5 รายงานผลการแข่งขันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้2564.pdf
O41.6 รายงานโครงการหนึ่งโรเรียนหนึ่งนวัตกรรมต้านทุจริต2564.pdf