รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O37.1บันทึกรายงานรอบ6เดือน-2566-ส่งพี่เล็ก.pdf

บันทึกรายงานรอบ 6 เดือน-2566

O37รายงานการกำกับติดตามการป้องกันทุจริต6เดือน-2566.pdf

รายงานการกำกับติดตามการป้องกันทุจริต 6 เดือน-2566