การขับเคลื่อนจริยธรร

O40.1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม.pdf

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม

O40.2ประกาศประมวลจริยธรรมและDo-Don't.pdf

ประกาศประมวลจริยธรรมและDo-Don't

O40.3 Do-Don't.pdf

Do's and Don't

O40.4รายงานการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม.pdf

รายงานการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม

O40.5คำสั่งประมวลจริยธรรมป้องกันประโยชน์ทับซ้อน.pdf

คำสั่งประมวลจริยธรรมป้องกันประโยชน์ทับซ้อน

O40.6ประกาศประมวลจริยธรรมป้องกันประโยชน์ทับซ้อน.pdf

ประกาศประมวลจริยธรรมป้องกันประโยชน์ทับซ้อน