การขับเคลื่อนจริยธรรม  

021.1แต่งตั้งคณะกรรมการปรึกษาจริยธรรม.pdf
021.3แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูฯ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูฯ สพม.บุรีรัมย์.pdf
021.2ประกาศประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนอย่างคุณธรรมของข้าราชการฯ สำหรับบุคลากร.pdf