เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจงาน 4 ด้าน ผ่านระบบการประชุมทางไกลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาบุรีรัมย์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 โดย พิชฌาน์ ศรีตะวัน ปีที่วิจัย : พ.ศ. 2564

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) แก่ครูผู้สอน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย พิชฌาน์ ศรีตะวัน ปีที่วิจัย : พ.ศ. 2562

ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการจัดการคุณภาพการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 Business intelligence for quality education management in the secondary educational service area office 32

โดย พิชฌาน์ ศรีตะวัน ,รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์ ปีที่วิจัย : พ.ศ.2561