ข่าวกิจกรรม


" สพม.บุรีรัมย์"

รณรงค์การลดขยะ

" ครูดีในดวงใจ "

วันนี้ ( 7 กันยายน 2564 ) ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานดำเนินการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565เพื่อสรรหาข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม และมีความทุ่มเทเสียสละช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์

ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะเป็นผู้นำการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยดำเนินการโครงการด้วยระบบออนไลน์

See More

สพฐ. จัดอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ผ่าน Webinar

12 กรกฎาคม 2564 พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาให้แก่ศึกษานิเทศก์ทุกระดับ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ


ทั้งนี้นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

ทางด้าน ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมสัมมนาออนไลน์ พร้อมเข้ารับการพัฒนาในโครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ทั้ง 15 ท่าน ณ ห้องประชุมนรัฐกิจ (ห้องศูนย์การเรียนรู้)

See More

ประชุมระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน

12 กรกฎาคม 2564 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและการคุ้มครองนักเรียน กิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ครูได้รู้จักผู้เรียน ทุกโรงเรียนต้องเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการดำรงชีวิต และมีการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้

.

ซึ่งตรงตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ที่ให้พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มข้น โดยได้มีจุดเน้น No Child Left Behindให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินกิจกรรมโดยตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างประสบผลสำเร็จเป็นรายบุคคล มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน

.

โดยมีครูเป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมและเข้าช่วยเหลือนักเรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตและป้องกันตนเองจากภัยรูปแบบใหม่ See More

การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทางการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีแนวนโยบายให้เขตพื้นที่จัดทำแนวทางการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาได้วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนนำผลการสังเคราะห์มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และยกระดับคุณภาพครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ (อ่านเพิ่มเติม)

ประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (รอง ผอ.รร.)

วันนี้ ( 8 กรกฎาคม 2564) เวลา09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าทีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ในสังกัด จำนวน 41 ราย ที่คณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยประเมิน 2 ครั้ง ครั้งๆละ 6 เดือน) ในระยะเวลา 1 ปี (อ่านเพิ่มเติม)

ประชุมจัดทำข้อมูลสถานภาพอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ video conference

วันนี้ ( 6 กรกฎาคม 2564 ) ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบัน สภาพอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่ใช้อ้างอิงและใช้ประกอบการพิจารณาในการบริหารจัดการด้านบุคลากร มีการเปลี่ยนแปลงจากหลายสาเหตุด้วยกัน อาทิเช่นจากการเกษียณอายุราชการ การย้ายประจำปี การเกลี่ยอัตรากำลัง จำนวนนักเรียนซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลอัตรากำลังในสถานศึกษาแต่ละแห่งและในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และ ก.ค.ศ. กำหนดให้แต่ละปีจะต้องมีการจัดทำข้อมูลสถานภาพอัตรากำลังของสถานศึกษา ณ 10 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งปีนี้ กำหนดเป็น 25 มิถุนายน 2565 นอกจาก็นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 ก.ค.ศ. กำหนใช้เกณฑ์อัตรากำลังใหม่คือ ว 23 /2563 จึงมีความจำเป็นต้องปรับฐานข้อมูลอัตรากำลังครูในทุกปีการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด (อ่านเพิ่มเติม)

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันนี้ ( 2 กรกฎาคม 2564 ) ที่โรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคม อ.นางรอง ดร.กฤษ ละมูญมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อประเมินผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

.

ซึ่งมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ในสังกัด จำนวน 1 ราย นายนิกร บัวพา ผู้อำนวยการโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคม ที่คณะกรรมการๆ ต้องดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ( 1 ปี )

(อ่านเพิ่มเติม)

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันนี้ ( 29 มิถุนายน 2564 ) ที่โรงเรียนปะคำพิทยาคม อ.ปะคำ ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อประเมินผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ในสังกัด จำนวน 1 ราย นางสาวเมณิศา ประนามะกา ผู้อำนวยการโรงเรียนปะคำพิทยาคม ที่คณะกรรมการๆ ต้องดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ( 6 เดือนแรก)(อ่านเพิ่มเติม)