ข่าวกิจกรรม

"เปิดอาคารโรงอาหาร "

วันนี้ 19 พ.ค.2565 เวลา 09.00 น. นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผอ.สพม.บร นายสัคสม พระภูจำนงค์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางแสงจันทร์ สวาสุ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาเดินทางร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคารโรงอาหาร โดยมี ดร.วีรเทพ เนียมหัตถี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยเจริญวิทยาพร้อมคณะครูและชุมชนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา

(อ่านเพิ่มเติม)


"ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงระเบียบ ก.ค.ศ. ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Video Conference "

วันนี้ 18 พ.ค. 2565 เวลา 9.00 น. นายศุภชัย ภาสกานนท์ รอง ผอ.สพม.บร พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๔ และการใช้งานระบบทะเบียนประวัติฯ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) ณ ห้องสมุด สพม.บุรีรัมย์

(อ่านเพิ่มเติม)


"ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Video Conference "

วันนี้ ( 3 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Video Conference

(อ่านเพิ่มเติม)


"สพม.บุรีรัมย์ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน "

วันนี้ ( 29 เมษายน 2565 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานการประชุมโครงการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้ในงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

(อ่านเพิ่มเติม)


"การขับเคลื่อนนโยบายสู่จุดเน้น สพฐ."

เมื่อวันที่ ( 21 เมษายน 2565 ) เวลา 10.00 น. นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. นางสาวสุพัฒตรา วัลย์เครือ นางสาวกัญญา อินสอน สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีประเด็นในการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน" ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(อ่านเพิ่มเติม)


"บันทึกข้อตกลง "

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ (MOU] จำนวน 5 ราย นายศุภชัย ภาสกานนท์ นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติ

(อ่านเพิ่มเติม)


"สพป.บุรีรัมย์ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 2564 "

วันนี้ (19 เมษายน 2565) นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ น หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ตามที่ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

(อ่านเพิ่มเติม)


"สพม.บุรีรัมย์ ออกตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขับขี่ปลอดภัย "

วันนี้ 12 เมษายน 2565 นายบุญชาย โชยรัมย์ รอง ผอ.สพม.บร ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/บริการประชาชน ชว่งเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ร่วมกับ คณะกรรมการกำกับดูแล ติดตามและตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ชุดตรวจ 8 จุดตรวจอำเภอรวม 6 จุด ประกอบด้วย อำเกอปะคำ 2 จุด อำเภอโนนดินแดง 2 จุด และอำเภอหนองกี่ 2 จุด ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตามจุดบริการประชาชน

(อ่านเพิ่มเติม)


"สรงน้ำพระ รดน้ำ ขอพร สงกรานต์ 2565 "

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำ ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเทศกาลสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์

วันนี้ ( 12 เม.ย.65 ) ที่โถงเอนกประสงค์ อาคารมัธยม 4.0 นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมสรงน้ำพระพุทธ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งขอพร และให้พรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ตามประเพณีอันดีงามของไทย

(อ่านเพิ่มเติม)


"สืบสานประเพณีไทย "

วันนี้ (12 เม.ย.65) เวลา 08.30 น. นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.บุรีรัมย์ นายศุภชัย ภาสกานนท์ นายบุญชาย โชยรัมย์ นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ไหว้พระพุทธมัธยมบรมมุนีนาท และศาลตาปู่ประจำสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ณ ลานหน้าอาคารมัธยม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

(อ่านเพิ่มเติม)


"การรายงานผลดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ "

เมื่อวันที่ (7 เมษายน 2565 ) นายสุดใจ อ่อนฤาชา รอง ผอ.สพม.บุรีรัมย์พร้อมด้วย นายสัคสม พระภูจำนงค์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายภานุวัชร ปุรณะศิริ นายศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มานพ สว่างจิต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมรับฟังและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประเด็นเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อคณะกรรมการตรวจราชการเพื่อการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 13 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

(อ่านเพิ่มเติม)


"วันจักรี "

เมื่อวันที่ (6 เมษายน 2565 ) นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)

(อ่านเพิ่มเติม)


"ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 "

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายกฤษ ละมุลมอญ ผอ.สพม.บุรีรัมย์ นายศุภชัย ภาสกานนท์ นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ ดังนี้ การพัฒนาการเรียนการสอนสมรรถนะผู้เรียน การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning การวัดประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน การแก้ปัญหาหนี้สินค่าสาธารณูปโภค การดำเนินการตามมาตรการการรักษาวินัยการเงินและการคลังการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2565 การพัฒนาครู 12 เดือน การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีไทย โครงการโรงเรียนคุณภาพ และโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ฯ โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการกพฐ.เป็นประธาน

(อ่านเพิ่มเติม)


"การประชุมคัดเลือกผลงานการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. "

วันนี้ที่ 4 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จัดประชุมคัดเลือกผลงานการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. ของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะกรรมการการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการรที่ 13 ได้จัดให้มีการประกวดคัดเลือกการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น เพื่อส่งเสริมระบบการดำเนินการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 ตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ.นโยบายที 4 ด้านประสิทธิภาพจุดเน้นที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้มีนายสุดใจ อ่อนฤาชา รอง สพม.บร เป็นประธานการประชุม

(อ่านเพิ่มเติม)


"ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์สรรหาและคัดเลือก

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางระพีพรรณ มะลิพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวบูรณินทร์ญา เทพอักษรณรงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางสาวปราณีต ชึรัมย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์สรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

(อ่านเพิ่มเติม)


"การประชุมเชิงปฏิบัติการ "

มื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อพัฒนาให้สถานศึกษาจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งมีคุณภาพตรงตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา และเตรียมพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

(อ่านเพิ่มเติม)


"มัธยมบุรีรัมย์ รับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย "

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับและชี้แจงขั้นตอนการรายงานตัวพร้อมมอบนโยบายผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 ราย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

(อ่านเพิ่มเติม)


"โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ มอบนโยบายและปฏิบัติการแนวทางการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และนิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทั้งระบบ ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทั้งระบบสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อการมีงานทำและการเป็นพลโลก

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทั้งระบบสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อการมีงานทำและการเป็นพลโลก โดย นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ (อ่านเพิ่มเติม)


" โครงการส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล "

วันนี้ (24 มีนาคม 2565 ) ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายโอภาส ศรีสัน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนต้นแบบเรียนรวมจำนวน 6 โรงเรียนและโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวม จำนวน 5 โรงเรียน รวมผู้เข้าร่วมประชุม 21 คน (อ่านเพิ่มเติม)


" การจัดการเรียนรวม "

วันนี้ (24 มีนาคม 2565 ) ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายโอภาส ศรีสัน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนต้นแบบเรียนรวมจำนวน 6 โรงเรียนและโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวม จำนวน 5 โรงเรียน รวมผู้เข้าร่วมประชุม 21 คน (อ่านเพิ่มเติม)


" ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา"

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (อ่านเพิ่มเติม)


"ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ "

วัวันนี้ ( 18 มีนาคม 2565 ) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารมัธยม 1 นายบุญชาย โชยรัมย์ นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี (อ่านเพิ่มเติม)


" ร่วมแสดงความยินดีที่ นางสาวปราณี อารีรัมย์ "

วันนี้ ( 14 มีนาคม 2565 ) นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และบุคลากรในสังกัดเดินทางไปศึกษาดูงาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ในโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีที่ นางสาวปราณี อารีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เดินทางไปรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ โดย ดร.ณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 และคณะร่วมต้อนรับ (อ่านเพิ่มเติม)


" สพม.บร ร่วมแสดงความยินดี"

วันนี้ ( 11 มีนาคม 2565 ) ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อชี้แจงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ กับ เลขาธิการการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโอกาสนี้ ผอ.สพม.บุรีรัมย์ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวปราณี อารีรัมย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 (อ่านเพิ่มเติม)
" ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 "

วันนี้ ( 4 มีนาคม 2565 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 (อ่านเพิ่มเติม)


" รายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษา "

รายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษา พบกับคุณครูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 แขกรับเชิญของรายการ จะมาพูดคุยเกี่ยวกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพาน้องกลับมาเรียน ของโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ออกอากาศวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 ติดตามชมรายการตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ คลื่น FM 101.75 MHz หรือรับชมทางออนไลน์ (อ่านเพิ่มเติม)


" พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (ก.ต.ป.น.) "

วันนี้ (2 มี.ค.65) เวลา 09.00น. นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตประโคนชัยและคณะกรรมการ ได้ลงพื้นที่ติดตาม ฯ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารและโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(อ่านเพิ่มเติม)


" ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน "

วันนี้ ( 22 ก.พ. 65) เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนพุทไธสง นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด( บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ ) นายภูชิต ภูบาลชื่น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /11 โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ คณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับ

(อ่านเพิ่มเติม)


" ส่งข้อสอบ o-net "

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ส่งมอบกล่องกระดาษคำตอบพร้อมกับบัญชีจำนวนกล่องกระดาษคำตอบ (O-NET 3)ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เมื่อที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่านเพิ่มเติม)


" สอบโอเนต ม.3 ปี 2564"

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ทั่วประเทศ ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์ 13 สนามสอบ (อ่านเพิ่มเติม)


"ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา"

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) โดยมีนายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุม นางสาวศิริวัฒนาพร พริ้งเพราะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ แจ้งข้อราชการเพื่อทราบและข้อสรุปตามวาระการประชุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา


"ประชุมคณะกรรมจัดทำร่างขอบเขตงานตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ "

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

จัดประชุมคณะกรรมจัดทำร่างขอบเขตงาน/ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โดยมีนายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้ประกอบพิธีเขตสุจริตก่อนเข้าวาระการประชุม โดยแบ่งการประชุมเป็น 3 กลุ่ม เพื่อปรึกษาหารือการจัดทำร่างขอบเขตงานตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ระหว่างวันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่านเพิ่มเติม)


"กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ"

วันนี้ (3 ก.พ. 65) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารมัธยม 1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี


"อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน "

วันนี้ (2 ก.พ. 65) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารมัธยม 1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งมาตรการในการสอบครูผู้ช่วย ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการเตรียมตัวให้พร้อม ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบจะประชุมเกี่ยวกับการจัดสอบ จะแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบโดยทั่วกัน (อ่านเพิ่มเติม)


"อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน "

วันนี้ ( 31ม.ค.65) นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนภัทรบพิตร มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วม 18 นาย ลูกเสือ-เนตรนารี 40 นาย (อ่านเพิ่มเติม)

"กิจกรรมหน้าเสาธง"

วันนี้ (28 ม.ค. 65) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารมัธยม 1 นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

นายสุดใจ อ่อนฤาชา กล่าวในช่วงสุนทรีสนทนา เชิญชวน ผอ.ทุกกลุ่มงานและบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมรับฟังการประชุมเตรียมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการรับตำแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ และเรื่องการประชุม ก.ค.ศ. มีการแต่งตั้งโยกย้าย ผอ.เขต และรอง ผอ. เขต (อ่านเพิ่มเติม)

"ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน "

วันนี้ ( 28 ม.ค 65 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องไชยมงคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2565 ตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement)ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามองค์ประกอบตัวชี้วัด โดย ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์และคณะกรรมการร่วมประชุม (อ่านเพิ่มเติม)
"เตรียมพร้อม สอบครูผู้ช่วย"

วันที่ (27 ม.ค. 65) เวลา 08.30 น. นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

สุนทรียสนทนา โดยนายอนุชิต ขุลีทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งเรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเตรียมความพร้อมการสอบครูผู้ช่วย ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จะถึงนี้ / นางแสงจันทร์ สวาสุ กลุ่มพัฒนาครูฯ แจ้งเรื่องการเตรียมพร้อมการรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตำแหน่งรอง สพม.บร /นายสุดใจอ่อน ฤาชา รองสพม.บร เน้นย้ำเรื่องการสอบครูผู้ช่วยการสรรหากรรมการ/สถานที่จัดสอบ (อ่านเพิ่มเติม)
"สพม.บุรีรัมย์" ดำเนินการสอบคัดเลือกตัวแทน น.ร.ไทยไปร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับ ม.ต้น ครั้งที่ 19 "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) บุรีรัมย์ ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th USO) ซึ่งดำเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม (อ่านเพิ่มเติม)" สวัสดีปีใหม่ 2565 "

วันที่ (19 มกราคม 2565 ) เวลา 08.39 น. นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.บร นายศุภชัย ภาสกานนท์ นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผอ.สพม.บร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ไหว้พระพุทธมัธยมบรมมุนีนาท พระประจำสำนักงาน พระภูมิเจ้าที่ ศาลตา ยาย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ปี 2565 ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระประจำสำนักงาน เพื่อความเป็นศิริมงคลเป็นพลังใจพลังกายในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตลอดปี 2565" สวัสดีปีใหม่ 2565 "

ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กล่าวอวยพรปีใหม่ ปี พ.ศ.2565 แด่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์" "ปิดทองเบิกฟ้า สักการบูชา มหาราชรัชกาลที่ ๑"

วันที่ 24ธันวาคม 2564 นายศุภชัย ภาสกานนท์ นายบุญชาย โชยรัมย์ นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผอ. สพม.บร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมกิจกรรม "ปิดทองเบิกฟ้า สักการบูชา มหาราชรัชกาลที่ ๑" ระหว่างวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
"สพม.บร ร่วมพิธีการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โรงเรียนถนนหักพิทยาคม"
" บุรีรัมย์มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ดีเด่นประจำปี 64"

นที่ 25 ธันวาคม 2564 ที่ หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ. สพม.บร เป็นประธานในพิธีเปิด จัดพิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโดย มัธยมบุรีรัมย์ สพฐ. จำนวน 651 คน เพื่อเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครู บุคลาการทางการศึกษา ดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมี นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ. สพม.บร พร้อมด้วย นายศุภชัย ภาสกานนท์ นายบุญชาย โชยรัมย์ นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผอ. สพม.บร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นปี 2564 ในครั้งนี้" บรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ "

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ นายกฤษ

ละมูลมอญ ผอ.สพม.บร กล่าวต้อนรับครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ และได้ให้ข้อคิดการปฏิบัติงานจรรยาบรรณวิชาชีพครู ระเบียบการปฏิบัติงานราชการ โดยมีนายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.บร และนางระพีพรรณ มะลิพันธ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมแสดงความยินดี

.

ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ มีจำนวน 13 ราย" โครงการกิจกรรมงบประมาณ "

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยนายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.บร ประธานการประชุม นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผอ.สพม.บร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์" โครงการกิจกรรมงบประมาณ "

วันที่ ( 8 ธ.ค.64 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ กิจกรรมและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาโครงการ กิจกรรม และพิจารณาจัดสรรดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์และนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล และให้คำปรึกษาการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม และเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ" การมีส่วนร่วม "

วันนี้ (3 ธ.ค.64 ) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารมัธยม 1 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ รวมทั้งร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี" ร.ร.ห้วยหินพิทยาคม ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานไว้ฮอยมือพ่อแม่ "

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานภูมิปัญญาไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุมชน ครูและนักเรียนโรงเรียน ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวนาตามโครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ สืบสานปณิธานพ่อหลวง ร.9" Safety School to learn โรงเรียนปลอดภัยร่วมใจเรียนรู้ "
" ยินดีต้อนรับ "

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ยินต้อนรับ นายยศพัทธ์ แตงทองกุล ศึกษานิเทศน์ชำนาญพิเศษ ย้ายจากศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์มาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งศึกษานิเทศน์ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โดยมีนายสัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์และคณะมาร่วมให้กำลังใจ โดยนายกฤษ ละมูลมอญ กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น" บรรจุครูผู้ช่วย "

วันที่ (28 ต.ค.64 ) ที่ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารมัธยมจังหวัดบุรีรัมย์ ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่พร้อมมอบโอวาท โดยเน้นย้ำระเบียบข้อปฏิบัติ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ ในการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 สาขา 7 วิชาเอก จำนวน 8 อัตรา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


" ทุนโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น "

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 สาขา 7 วิชาเอก จำนวน 8 อัตรา โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564


" โรงเรียนคุณธรรม"

มัธยมบุรีรัมย์ จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ ออนไลน์ ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.


" โครงการอารยเกษตร"

วันนี้ ( 24 กันยายน 2564 ) นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามโครงการอารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ประจำปีงบประมาณ 2564

.

โดยคณะกรรมการจะดำเนินการออกแบบการวิจัย และสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผลนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ซึ่งโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา


"งานเกษียณ เกษม สพม.บร. 2564"


" สพม.บุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับ "


" ครูดีในดวงใจ "

วันนี้ ( 7 กันยายน 2564 ) ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานดำเนินการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565เพื่อสรรหาข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม และมีความทุ่มเทเสียสละช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์

ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะเป็นผู้นำการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยดำเนินการโครงการด้วยระบบออนไลน์

See More

สพฐ. จัดอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ผ่าน Webinar

12 กรกฎาคม 2564 พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาให้แก่ศึกษานิเทศก์ทุกระดับ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ


ทั้งนี้นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

ทางด้าน ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมสัมมนาออนไลน์ พร้อมเข้ารับการพัฒนาในโครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ทั้ง 15 ท่าน ณ ห้องประชุมนรัฐกิจ (ห้องศูนย์การเรียนรู้)

See More

ประชุมระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน

12 กรกฎาคม 2564 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและการคุ้มครองนักเรียน กิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ครูได้รู้จักผู้เรียน ทุกโรงเรียนต้องเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการดำรงชีวิต และมีการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้

.

ซึ่งตรงตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ที่ให้พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มข้น โดยได้มีจุดเน้น No Child Left Behindให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินกิจกรรมโดยตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างประสบผลสำเร็จเป็นรายบุคคล มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน

.

โดยมีครูเป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมและเข้าช่วยเหลือนักเรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตและป้องกันตนเองจากภัยรูปแบบใหม่ See More

การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทางการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีแนวนโยบายให้เขตพื้นที่จัดทำแนวทางการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาได้วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนนำผลการสังเคราะห์มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และยกระดับคุณภาพครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ (อ่านเพิ่มเติม)

ประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (รอง ผอ.รร.)

วันนี้ ( 8 กรกฎาคม 2564) เวลา09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าทีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ในสังกัด จำนวน 41 ราย ที่คณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยประเมิน 2 ครั้ง ครั้งๆละ 6 เดือน) ในระยะเวลา 1 ปี (อ่านเพิ่มเติม)

ประชุมจัดทำข้อมูลสถานภาพอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ video conference

วันนี้ ( 6 กรกฎาคม 2564 ) ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบัน สภาพอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่ใช้อ้างอิงและใช้ประกอบการพิจารณาในการบริหารจัดการด้านบุคลากร มีการเปลี่ยนแปลงจากหลายสาเหตุด้วยกัน อาทิเช่นจากการเกษียณอายุราชการ การย้ายประจำปี การเกลี่ยอัตรากำลัง จำนวนนักเรียนซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลอัตรากำลังในสถานศึกษาแต่ละแห่งและในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และ ก.ค.ศ. กำหนดให้แต่ละปีจะต้องมีการจัดทำข้อมูลสถานภาพอัตรากำลังของสถานศึกษา ณ 10 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งปีนี้ กำหนดเป็น 25 มิถุนายน 2565 นอกจาก็นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 ก.ค.ศ. กำหนใช้เกณฑ์อัตรากำลังใหม่คือ ว 23 /2563 จึงมีความจำเป็นต้องปรับฐานข้อมูลอัตรากำลังครูในทุกปีการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด (อ่านเพิ่มเติม)

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันนี้ ( 2 กรกฎาคม 2564 ) ที่โรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคม อ.นางรอง ดร.กฤษ ละมูญมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อประเมินผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

.

ซึ่งมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ในสังกัด จำนวน 1 ราย นายนิกร บัวพา ผู้อำนวยการโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคม ที่คณะกรรมการๆ ต้องดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ( 1 ปี )

(อ่านเพิ่มเติม)

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันนี้ ( 29 มิถุนายน 2564 ) ที่โรงเรียนปะคำพิทยาคม อ.ปะคำ ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อประเมินผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ในสังกัด จำนวน 1 ราย นางสาวเมณิศา ประนามะกา ผู้อำนวยการโรงเรียนปะคำพิทยาคม ที่คณะกรรมการๆ ต้องดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ( 6 เดือนแรก)(อ่านเพิ่มเติม)