หน่วยตรวจสอบภายใน

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

นางภัสร์ธิชา  ขาวสกุล
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวพิมพ์ลภัส พึ่งสุข
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางพิมพ์หทัย สุทาโคตร

  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน