กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางพิชฌาน์  ศรีตะวัน

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นายคงศักดิ์  ศิขิรัมย์

พนักงานราชการ