กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นางสาวกฤติกา ทองเพ็ชร

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นายคงศักดิ์ ศิขิรัมย์

พนักงานราชการ