กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นายประกอป  จันทร์ประโคน

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายประกอบ  จันทร์ประโคน

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นางณัฐพร นะราณรัมย์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางจิตมณี  นิ่มหัตถา

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน


นางสาวจริยา  บวรรัมย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอัตตสิทธิ์ บำรุงแคว้น

พนักงานธุรการ ส.4

นายน้อมศักดิ์  แหลมสูงเนิน

พนักงานราชการ

นางสาวศศิประภา  หารภูมิ   

 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

นายณัฐพล  เกษศิริ

ลูกจ้างชั่วคราว

นายไพโรจน์  หาญสกุล

พนักงานขับรถ

นายสุระ  สุยะรา

 พนักงานขับรถ 

นายไพศาล  จันทร์แสงสว่าง

พนักงานขับรถ

นางสาวอำพร  ศิลาอุดม

แม่บ้าน