กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางกิตยาภรณ์  ทินปราณี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายประกอบ  จันทร์ประโคน

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นางณัฐพร นะราณรัมย์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัญญารัตน์  แก้วอำไพ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางจิตมณี  นิ่มหัตถา

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน


นายอัตตสิทธิ์ บำรุงแคว้น

พนักงานธุรการ ส.4

นายน้อมศักดิ์  แหลมสูงเนิน

พนักงานราชการ

นางสาวศศิประภา  หารภูมิ   

 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

นายณัฐพล  เกษศิริ

ลูกจ้างชั่วคราว

นายไพโรจน์  หาญสกุล

พนักงานขับรถ

นายสุระ  สุยะรา

 พนักงานขับรถ 

นายไพศาล  จันทร์แสงสว่าง

พนักงานขับรถ

นางสาวอำพร  ศิลาอุดม

แม่บ้าน