กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางณัฐพร นะราณรัมย์

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายประกอบ  จันทร์ประโคน

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นายอัตตสิทธิ์ บำรุงแคว้น

พนักงานธุรการ ส.4

นางสาวจริยา  บวรรัมย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายน้อมศักดิ์  แหลมสูงเนิน

พนักงานราชการ

นายศุภกร สุวิทยศักดิ์

พนักงานราชการ

นางสาวจันจิรา   จันทรจิต

พนักงานราชการ

นางสาวศศิประภา  หารภูมิ   

 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

นายไพโรจน์  หาญสกุล

พนักงานขับรถ

นายไพศาล  จันทร์แสงสว่าง

พนักงานขับรถ

นายสัตธา  ผาธรรม

 ช่างไฟฟ้า ช4

นางสาวอำพร  ศิลาอุดม

แม่บ้าน

นายณัฐพล  เกษศิริ

ลูกจ้างชั่วคราว

นายสุระ  สุยะรา

 พนักงานขับรถ