กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางพันทิพา  สวาสุ

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายนิรันดร์ แซ่เตียว

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

นางสาวสุพัชญา  พานา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายมานพ  สว่างจิต

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายพนินท์  อาโยวงษ์

ตำแหน่ง  พนักงานราชการ

นางสาววัชราภรณ์  แสนท้าว

ตำแหน่ง  นักจิตวิทยาโรงเรียน

ประจำเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวรัชฎาภา  แพงมา

ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง