กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายนิรันดร์ แซ่เตียว

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวสุพัชญา  พานา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายมานพ  สว่างจิต

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายพนินท์  อาโยวงษ์

ตำแหน่ง  พนักงานราชการ

นางสาววัชราภรณ์  แสนท้าว

ตำแหน่ง  นักจิตวิทยาโรงเรียน

ประจำเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวรัชฎาภา  แพงมา

ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง