กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางแสงจันทร์  สวาสุ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายบัณฑิต   แสงประโคน

 พนักงานราชการ