กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางแสงจันทร์ สวาสุ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวศศิประภา หารภูมิ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง