กลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางระพีพรรณ  มะลิพันธ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวบูรณินทร์ญา  เทพอักษรณรงค์

นักทรัพยากบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายอนุชิต  ขุลีทรัพย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสิฏฐิณิศา ประสงค์ดี

นักทัรพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสุพิชฌาย์  วงค์สัมพันธ์ชัย

นักทัรพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสุปิญาวรรณ  หมายปาน

นักทัรพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายศุภกร สุวิทยศักดิ์

พนักงานราชการ

นายประมาณ มีศิลป์

พนักงานราชการ

นางสาวอติพร  สังกะเพศ

พนักงานราชการ