กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสุเนตร พรอมตตระกูล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางธันยชนก  เรืองวัชรศักดิ์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร ขจัดโรคา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสุภชาดา  ธนธรรมนนท์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายพัชรวรรธน์   ปิยารัมย์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวอาลิสา งามพานิชกิจ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางธัญวรัตม์ ภาคีอิสระ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวอิสริยาภรณ์  จบศักดิ์สาย

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสรารัตน์  ชาวนา 

ตำแหน่ง พนักงานราชการ