กลุ่มนโยบายและแผน

                บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นายสัคสม  พระภูจำนงค์

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายสมคิด  สวาสุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวฑติพร  เหิดขุนทด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


นางธัญญารัตน์ สรงสระ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายวชิระ  ชัยสุนทร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวจันทร์นภา รองจัสตุ

นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ