กลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นายสัคสม พระภูจำนงค์

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายสมคิด สวาสุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวฑติพร เหิดขุนทด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


นางธัญญารัตน์ สรงสระ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายวชิระ ชัยสุนทร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวจันทร์นภา รองจัสตุ

นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ