กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวจัตุพร  แปวไธสง

 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

นายทัศวิน  โขรัมย์

 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสัจจา  ประเสริฐกุล

 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปราณีต ชึรัมย์

 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศรุดา  ดีใจ 

 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

นายภาณุวัชร  ปุรณะศิริ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร

 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริวัฒนาพร  พริ้งเพราะ

 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุจริตรา  กุสิรัมย์

ศึกษานิเทศก์

นางสาวณัฏฐศศิ  ศรีสุธรรม

 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวสมนึก  นครวงศ์

 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวพรพิมล  พาราษฎร์  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญดา ศรีณรงค์

พนักงานราชการ