กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางเพ็ญพิมล เทพทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสถิต การเพียร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปราณีต ชึรัมย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายทัศวิน โขรัมย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวฉวัฒญา​ ฉิมมา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริวัฒนาพร พริ้งเพราะ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายภานุวัชร ปุรณะศิริ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจัตุพร แปวไธสง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสัจจา ประเสริฐกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุจริตรา กุสิรัมย์

ศึกษานิเทศก์

นางสาวณัฏฐศศิ ศรีสุธรรม

ศึกษานิเทศก์


นางสาวสมนึก นครวงศ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวธัญดา ศรีณรงค์

พนักงานราชการ