กลุ่มกฏหมายและคดี

                 บุคลากรกลุ่มกฏหมายและคดี

นายสมคิด  สวาสุ

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี