รายงานการประชุม

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2566

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2566

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2566

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ครั้งที่ 4/2566

 รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5/2566

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ครั้งที่ 6/2566