ข้อมูลผู้บริหาร

นายกฤษ ละมูลมอญ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

นายศุภชัย ภาสกานนท์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

โครงสร้างทำเนียบ01.pdf