ข้อมูลผู้บริหาร

นายกฤษ   ละมูลมอญ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 107 

Email :  Kritmorn5610@hotmail.com

นายศุภชัย   ภาสกานนท์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 107   

Email : supachai@ssbr.go.th

นายบุญชาย  โชยรัมย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 107 

Email : boonchay.ch2514 @gmail.com

ข้อมูลผู้อำนวยการกลุ่ม


ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ 04 4612 408 ต่อ 101 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

Email : Kitayaphorn@gmail.com

นายสัคสม  พระภูจำนงค์

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 102 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

Email : Saksom3925@gmail.com

นางพิชฌาน์  ศรีตะวันนัก

วิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 109 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

Email : pitcha@ssbr.go.th

นางสุเนตร พรอมตตระกูล

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 105

 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

Email : sunate7529@gmail.com

ซ่อมคอมพิวเตอร์ 

นางระพีพรรณ  มะลิพันธ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 102

 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

Email : rapeephan@ssbr.go.th

นางแสงจันทร์  สวาสุ

   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 111 

โทรศัพท์เคลื่อนที่

Email : sangjan51968@gmail.com

ดร.จัตุพร แปวไธสง

 ศึกษานิเทศก์ชนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 101

นางพันทิพา  สวาสุ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม

การจัดการศึกษา

โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 111 

โทรศัพท์เคลื่อนที่  

Email : pantipasavasu@gmail.com


ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 114


นายสมคิด  สวาสุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ

กลุ่มกฎหมายและคดี

โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 106 

โทรศัพท์เคลื่อนที่  

Email : sawasu1@hotmail.com