ข้อมูลผู้บริหาร

นายกฤษ ละมูลมอญ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 107 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1976 5610

Email : Kritmorn5610@hotmail.com


นายศุภชัย ภาสกานนท์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 107 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1976 5610 Email : supachai@ssbr.go.th

นายบุญชาย โชยรัมย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 107 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 2151 2852 Email : boonchay.ch2514 @gmail.com

นายสุดใจ อ่อนฤาชา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 107 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 8028 9296 Email : sudjai29102515@gmail.com

ข้อมูลผู้อำนวยการกลุ่ม


นางกิตยาภรณ์ ทินปราณี

นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ 04 4612 408 ต่อ 101

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 8557 8761

Email : Kitayaphorn@gmail.com

นายสัคสม พระภูจำนงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 102

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 8586 0104

Email : Saksom3925@gmail.com

นางพิชฌาน์ ศรีตะวันนัก

วิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 109

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 7869 2536

Email : pitcha@ssbr.go.th

นางสุเนตร พรอมตตระกูล

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 105

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 8557 8760

Email : sunate7529@gmail.com

นางระพีพรรณ มะลิพันธ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 102

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 8586 0104

Email : rapeephan@ssbr.go.th

นางแสงจันทร์ สวาสุ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 111

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 02 9549 9787

Email : sangjan51968@gmail.com

นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 104

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1611 8389

Email : apinyarn@gmail.com

นางพันทิพา สวาสุ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม

การจัดการศึกษา

โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 111

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 08557 8762

Email : pantipasavasu@gmail.com


ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 114


นายสมคิด สวาสุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ

กลุ่มกฎหมายและคดี

โทรศัพท์ 0 4461 2408 ต่อ 106

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9708 1072

Email : sawasu1@hotmail.com

รายชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์