แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต

โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับงบประมาณตามได้รับจัดสรร)

แผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.บร.(ปรับงบประมาณตามได้รับจัดสรร)