แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

O39.1.แผนป้องกันการทุจริต2565 (150,000).pdf
O39.2.กิจกรรมเขตสุจริต65.pdf
O39.3.กิจกรรมโรงเรียนสุจริต65.pdf