เจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

O34ประกาศเจตจำนง4ภาษา