รายงานผลการดำเนิน การป้องกันการทุจริต ประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563

โครงการบูรณาการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA และธรรมาภิบาลในองค์กรประจําปี 2563 และศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 ทหารราบที่ 1 ค่ายสุรสีห์และผึ้งหวานรีสอร์ทอำเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการบูรณาการพัฒนาบุคลากรใน สพท. ITA .pdf

รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)

(การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ ในสถานศึกษา ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)

(การประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563)

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต).pdf