ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563 - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์.pdf