ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf