การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน