การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรม

และ ความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564