เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การพัฒนาชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาสำหรับครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์   

ผู้วิจัย   :  จัตุพร แปวไธสง   ปีการศึกษา  :   2565 

การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์    ผู้วิจัย    :  จัตุพร แปวไธสง   ปีการศึกษา  :   2565 

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจงาน 4 ด้าน ผ่านระบบการประชุมทางไกลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาบุรีรัมย์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 โดย พิชฌาน์ ศรีตะวัน ปีที่วิจัย : พ.ศ. 2564

การประเมินโครงการประชุมเสวนาออนไลน์เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพจิต เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี ชีวีมีสุข แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤต  Covid-19  โดย พิชฌาน์  ศรีตะวัน ปีที่วิจัย : พ.ศ. 2563

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) แก่ครูผู้สอน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดย พิชฌาน์  ศรีตะวัน ปีที่วิจัย : พ.ศ. 2562

ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการจัดการคุณภาพการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 Business intelligence for quality education management in the secondary educational service area office 32 

โดย พิชฌาน์ ศรีตะวัน ,รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์ ปีที่วิจัย : พ.ศ.2561