ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก.pdf
16699000205561694499994_1.pdf
ประกาศผลสอบ ผอ.รร.-รอง ผอ.รร.สพม.บุรีรัมย์.pdf
ปรกาศราชื่อผลงานน.pdf

7/ก.ย./66 ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงาน ของผู้ผ่านการประเมินบุคคล เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 

อกสารประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงาน ของผู้ผ่านการประเมินบุคคล เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย.pdf
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง อนุมัติผลการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเม.pdf
16699000205561691483851_1.pdf

📣8/08/2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา และผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 

ประกาศรับย้ายศึกษานิเทศก์ สพม.บุรีรัมย์.pdf

📣26/07/2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี 2566

16699000205561689752726_1.pdf

📣19/07/2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา  ตำแหน่งครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ว2719-2566.pdf
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ.pdf

📣26/06/2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรื่อนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ประกาศผลการประเมิน26042566.pdf

📣26/04/2566/ ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง อนุมัติผลการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 มีมติอนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จำนวน 126 ราย 


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์.pdf

📣26/04/2566/ ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 มีมติเห็นชอบให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแห่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) มาดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ตามคำร้องขอของตนเอง รวมทั้งสิ้น 99 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566


CCF_000012.pdf

📣18/04/2566/ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอน ระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสํานักงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จํานวน โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์


CCF_000011.pdf

📣18/04/2566/ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอน ระบบ ปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสํานักงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จํานวน ๓ โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์.pdf

📣27/01/2566  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แจ้ง ผอ.สพท.ทุกแห่ง ปฏิทินการย้ายครู สพฐ.ปี 6.pdf

📣12/01/2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)  ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศ 001pdf.pdf

📣27/12/2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)  ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)

01 ประกาศผลครูดี 2565 ลงเว็ป.pdf

📣23/12/2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

📣25/11/2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัล  "ครูดีศรี สพม.บุรีรัมย์  ประจำปี 2565


01 ประกาศผลครูดี 2565 ลงเว็ป.pdf

📣25/11/2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัล  "ครูดีศรี สพม.บุรีรัมย์  ประจำปี 2565


 


ประกาศตำแหน่งว่าง ผอ.สถานศึกษา (เพิ่มเติม).pdf

📣28/10/2565  ประกาศผู้อำนวยการสถานศึกษาเพิ่มเติม


 


ประกาศผล.pdf

📣30/08/2565  ประกาศผลการประกวดโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565


 


ครุภัณฑ์แบบคัดเลือก.pdf

📣19/07/2565  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แบบคัดเลือกรายการ จำนวน 3 รายการ 9 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แบบคัดเลือกรายการ จำนวน 3 รายการ 9 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 


ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่.pdf

📣19/07/2565  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 


เอกสารหมายเลข 4.pdf

📣30/06/2565 รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

1.เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา


 


เอกสารหมายเลข 3.pdf

📣30/06/2565 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

1.เอกสารบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์


 


เอกสารหมายเลข 2.pdf

📣30/06/2565 แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา

1.เอกสารแบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา


 


เอกสารหมายเลข 1.pdf

📣30/06/2565 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)

1.เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)


 


ว2501-2565-2.pdf

📣30/06/2565 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

1.เอกสารการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕


 


รางวัลคุรุสภา.pdf

📣8/06/2565 ประกาศผลคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา  ประจำปี ๒๕๖๕ 

 


รางวัลพฤหัสบดี.pdf

📣8/06/2565 การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี   ประจำปี ๒๕๖๕

 


ว1653 ประกาศ.pdf

📣2/05/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  เรื่อง ผลการสอบและผลการจัดเหรียญรางวัล  การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี ๒๕๖๕


img20220428_16342105.pdf

📣29/04/2565  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2 กลุ่ม  ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์        (e-bidding)img20220425_15582228.pdf

📣25/04/2565   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6 โรงเรียน  ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)img20220422_08395785.pdf

📣21/04/2565   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)img20220412_12152723.pdf

📣12/04/2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ขออนุมัติดำเนินการนำร่างประกาศ  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปเผยแพร่ฯครั้งที่ ๒


img20220412_10173922.pdf

📣11/04/2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ขออนุมัติดำเนินการนำร่างประกาศ  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ โรงเรียนเผยแพร่ฯ ครั้งที่ ๒ 


ร่างประกาศ.pdf

📣28/03/2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่างประกาศและ TOR             การจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 จำนวน 6 โรงเรียน


ร่างประกาศและ TOR.pdf

📣28/03/2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่างประกาศและ TOR             การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 2 กลุ่ม


📣24/02/2565 สพม. บุรีรัมย์ แจ้ง เรื่องประกาศราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมตกแต่งภายใน Build-in สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 


📣22/02/2565 สพม. บุรีรัมย์ แจ้ง เรื่อง ขออนุมัติประกาศขอบเขตละรายละเอียดเกณฑ์ลักษณะเฉพาะ (TOR : Terms of Reference) การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกาศเผยแพร่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์01.pdf
ประกาศตำแหน่งว่าง ผอ.รร.เพิ่มเติม.pdf

📣 12/01/2565 สพม. บุรีรัมย์ แจ้ง เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา