ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลื.pdf
1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลื.pdf
ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์.pdf

09/05/2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

ประกาศผู้ผ่านการประเมินด้านผลงาน.pdf

01/04/2567 ประกาศ อ....เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัเลือกที่ผ่านการประเมินด้านผลงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศฯ ผู้ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบ.pdf

26/03/2567  ประกาศ ..ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

นำส่ง ว1373.pdf

25/03/2567  ประกาศ ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานชาติรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2567

อนุมัติผลการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะตำ.pdf

25/03/2567  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง อนุมัติผลการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

ประกาศอนุมัติผลครูชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ.pdf

25/03/2567  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง อนุมัติผลการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการตรวจสอบภายใน.pdf

22/03/2567  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

คำสั่ง.pdf

22/03/2567  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

นำส่ง แจ้ง ทุกเขต.pdf

18/03/2567  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลับ บุรีรัมย์ (เพิ่มเติม)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.pdf

8/03/2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

1.การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

2.ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567
3.แบบเสนอชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

4 ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

5.กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.pdf

6/03/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  เรื่อง รับสมัครย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ประกาศผลสอบผู้บริหาร 2566.pdf

5/03/2567  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์   เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ.pdf

1/03/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์   เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา3.pdf

28/02/2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  เรื่อง อนุมัติผลการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่ือนวิทยฐานะ


ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาg.pdf

28/02/2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา


ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.pdf

28/02/2567 ประกาศ ....เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.pdf

19/02/2567 ประกาศ ....เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ . () สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

16699000205561707105148_1.pdf

5/02/2567/ ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ.pdf

2/02/2567/ ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง การกําหนดรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีประเมินบุคคล ประกอบการพิจารณาย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

ประกาศ สพม.บุรีรัมย์.pdf

1/02/2567/ ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

ประกาศวิทยฐานะ1-67.pdf

26/01/2567/ ประกาศ เรื่อง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง อนุมัติผลการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

การย้ายข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา .pdf

10/01/2567/ ประกาศ เรื่อง เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจําปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.pdf

8/01/2567/ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

ประกาศอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.pdf
ประกาศอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.pdf
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ.pdf
รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอ.pdf
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์เรื่องการแข่งขันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก.pdf
16699000205561694499994_1.pdf
ประกาศผลสอบ ผอ.รร.-รอง ผอ.รร.สพม.บุรีรัมย์.pdf
ปรกาศราชื่อผลงานน.pdf

7/ก.ย./66 ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงาน ของผู้ผ่านการประเมินบุคคล เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 

อกสารประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงาน ของผู้ผ่านการประเมินบุคคล เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย.pdf
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง อนุมัติผลการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเม.pdf
16699000205561691483851_1.pdf

📣8/08/2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา และผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 

ประกาศรับย้ายศึกษานิเทศก์ สพม.บุรีรัมย์.pdf

📣26/07/2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี 2566

16699000205561689752726_1.pdf

📣19/07/2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา  ตำแหน่งครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ว2719-2566.pdf
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ.pdf

📣26/06/2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรื่อนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ประกาศตำแหน่งว่าง ผอ.สพม.บร01.pdf