ข่าวกิจกรรม 2567

"สพม.บุรีรัมย์จัดการประชุมจัดทําข้อมูลสภาพ
อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" 

วันที่ 9 กรกฏาคม 2567  ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์  ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานเปิดการประชุมจัดทําข้อมูลสภาพอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมอบนโยบายและแนวทางการทํางานและบรรยายพิเศษ
อ่านต่อเพิ่มเติม

"สพม.บุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Kampuchean Action to Promote Education (KAPE)"และลงนาม MOU

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนนางรอง ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผอ.สพม.บุรีรัมย์ และศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Kampuchean Acti to Promote Education (KAPE)" และลงนาม MOU   

อ่านต่อเพิ่มเติม

"สพม.บุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Kampuchean Action to Promote Education (KAPE)"

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Kampuchean Action to Promote Education (KAPE)

อ่านต่อเพิ่มเติม 

"สพม.บุรีรัมย์ จัดอบรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน เสริมทักษะด้านเทคโนโลยี "

  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จัดอบรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน เสริมทักษะด้านเทคโนโลยี

อ่านต่อเพิ่มเติม

"โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย
สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑"

  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยสู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 

อ่านต่อเพิ่มเติม

"เครื่องหมาย “สถานศึกษาคุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)”

  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จัดอบรม"เครื่องหมาย “สถานศึกษาคุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)”

อ่านต่อเพิ่มเติม

“สพม.บุรีรัมย์จัดอบรมครูให้กับโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ " 

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการอบรมครูให้กับโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ  

อ่านต่อเพิ่มเติม

“สพม.บุรีรัมย์จัดสอบแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2567" 

  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (รอบแรก) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

อ่านต่อเพิ่มเติม

        วันที่ (17 พ.ย.266) เวลา 9.00 น. นายสุดใจ  อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เยี่ยมชมการแข่งขันและให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน กลุ่มจัดการแข่งขันที่ 2 คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนกระสังพิทยาคม  โรงเรียนลำดวนพิทยาคม คณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ครู นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีฯ และให้การต้อนรับ 

อ่านต่อเพิ่มเติม

        วันที่ (16 พ.ย.266) เวลา 9.00 น. นายบุญชาย   โชยรัมย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งนี้ 71 กลุ่มการจัดการแข่งขันที่ 3 โดยนายกาญจนพงษ์  ตราชู 
ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ผู้กล่าวรายงาน ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม 3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งนี้ 71 กลุ่ม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และเยี่ยมชมให้กำลังใจแต่ละกิจกรรม ณ บริเวณโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

อ่านต่อเพิ่มเติม

     วันนี้ ( 16 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09:00 น. นายสุดใจ  อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มจัดการแข่งขันที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โดยมี นางสุธีรา วรรธนปิยกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กล่าวรายงานฯ วัตถุประสงค์ และเยี่ยมชมการแข่งขันและให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

อ่านต่อเพิ่มเติม

         วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายบุญชาย  โชยรัมย์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัล  พร้อมเกียรติบัตร ในโครงการรักษ์ภาษาไทย โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาฯ และโครงการโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

อ่านต่อเพิ่มเติม

         วันที่ 26 สิงหาคม 2566  เวลา 08.30 น.ที่หอประชุมโรงเรียนภัทรบพิตร นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครู เพื่อจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้ Active Learning นางสาวจัตุพร แปวไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ครูผู้สอนโรงเรียน ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 คน และศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  

อ่านต่อเพิ่มเติม

         วันที่ 23 สิงหาคม 2566  สพฐ.จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเทพนคร  

อ่านต่อเพิ่มเติม

                วันที่ 19 สิงหาคม 2566  ที่สระว่ายน้ำโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายพนัส บุญวัฒนสุนทร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะทางกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ทักษะการดำรงชีวิต "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ปี 2566"
อ่านต่อเพิ่มเติม

                เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Care for All
อ่านต่อเพิ่มเติม

“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”         วันนี้ ( 19 สิงหาคม 2566 ) ที่สระว่ายน้ำโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะทางกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ทักษะการดำรงชีวิต "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ปี 2566"