ข่าวกิจกรรม 

         วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายบุญชาย  โชยรัมย์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัล  พร้อมเกียรติบัตร ในโครงการรักษ์ภาษาไทย โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาฯ และโครงการโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

อ่านต่อเพิ่มเติม

         วันที่ 26 สิงหาคม 2566  เวลา 08.30 น.ที่หอประชุมโรงเรียนภัทรบพิตร นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครู เพื่อจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้ Active Learning นางสาวจัตุพร แปวไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ครูผู้สอนโรงเรียน ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 คน และศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  

อ่านต่อเพิ่มเติม

         วันที่ 23 สิงหาคม 2566  สพฐ.จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเทพนคร  

อ่านต่อเพิ่มเติม

                วันที่ 19 สิงหาคม 2566  ที่สระว่ายน้ำโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายพนัส บุญวัฒนสุนทร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะทางกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ทักษะการดำรงชีวิต "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ปี 2566"
อ่านต่อเพิ่มเติม

                เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Care for All
อ่านต่อเพิ่มเติม

“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”         วันนี้ ( 19 สิงหาคม 2566 ) ที่สระว่ายน้ำโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะทางกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ทักษะการดำรงชีวิต "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ปี 2566"