รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

019 แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร 66.pdf
019.2 โครงการพัฒนาบุคลกร สพม.บุรีรัมย์ 2566.pdf
O19-1 รายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติ.pdf