นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

ประกาศนโยบายบุคคล_000194.pdf
ภาพรวมแผนยุธศาสตร์การดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ (1).pdf