แผนดำเนินงาน ปี 2565

O10 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565 สพม บุรีรัมย์ - wachira chaisunthorn.pdf