รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน