คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน

คู่มืออำนวยการ.pdf

คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. คู่มือการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ พิชฌาน์ ศรีตะวัน 

2. คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล นางกฤติกา ทองเพ็ชร 

3. คู่มือการจัดประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom

4. ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย

5. คู่มือการปฏิบัติงานการติดตั้งระบบประชุมทางไกล

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม ตสน.pdf

คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1.1 คู่มือการปฏิบัติงานการกันเงิน นางสุเนตร พรอมตตระกูล

1.2 คู่มือการปฏิบัติงาน(แผนภูมิ หน้า 1) นางสุเนตร พรอมตตระกูล

1.3 คู่มือการปฏิบัติงาน (แผนภูมิหน้า 2) นางสุเนตร พรอมตตระกูล

1.4 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำบัญชีเงินประจำงวด นางสุเนตร พรอมตตระกูล

1.5 คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึก เปลี่ยนแปลงงบประมาณ นางสุเนตร พรอมตตระกูล

1.6 คู่มือการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ นางสุเนตร พรอมตตระกูล

1.7 คู่มือการปฏิบัติงานให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานแก่สถานศึกษา นางสุเนตร พรอมตตระกูล

1.8 คู่มือการปฏิบัติงานภารกิจกลุ่มบริหารการเงินฯ นางสุเนตร พรอมตตระกูล

2.1 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ นางธันยชนก เรืองวัชรศักดิ์

3.1 คู่มือการปฏิบัติงานบัญชี นางสุภาพร ขจัดโรคา

3.2  คู่มือการรับ-นำส่งเงิน นางสุภาพร ขจัดโรคา 

4.1 คู่มือการปฏิบัติงานยืมเงิน..ประชุม..โอที นางสุภชาดา ธนธรรมนนท์

4.2 คู่มือการยืมเงินและล้างหนี้เงินยืม นางสุภชาดา  ธนธรรมนนท์

5.1 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงิน นายพัชรวรรธน์ ปิยารัมย์

5.2 คู่มือการปฏิบัติงานการเก็บรักษาเงิน 1 นายพัชรวรรธน์ ปิยารัมย์

5.3 คู่มือการปฏิบัติงานการเก็บรักษาเงิน 2 นายพัชรวรรธน์ ปิยารัมย์

5.4 คู่มือการปฏิบัติงานการนำเงินส่งคลัง 1 นายพัชรวรรธน์ ปิยารัมย์

5.5 คู่มือการปฏิบัติงานการนำเงินส่งคลัง 2 นายพัชรวรรธน์ ปิยารัมย์

5.6 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงิน  1  นายพัชรวรรธน์ ปิยารัมย์

5.7 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงิน  2  นายพัชรวรรธน์ ปิยารัมย์

7.1 คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการ นางสรารัตน์ ชาวนา


คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง นางจิตมณี  นิ่มหัตถา


คู่มือพัสดุ นางจิตมณี นิ่มหัตถี