แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566