รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

                         รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานการประชุม คณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566

O12.รายงานประชุมพิจารณางบ 2-2566 (รอบ 6 เดือน) (1).pdf