คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ

คู่มือการให้บริการหน่วยตรวจสอบภายใน

O14-O15คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม ตสน.pdf
O14-O15คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ2566.pdf

คู่มือการบริการ - ติดตั้งอุปกรณ์การประชุมทางไกล