ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

0บันทึึก.pdf
1สถิติการให้บริการกลุ่มอำนวยการ.pdf

กลุ่มอำนวยการ

2สถิติการให้บริการกลุ่มDLICT.pdf

กลุ่ม DLICT

3สถิติการให้บริการกลุ่มนโยบายและแผน.pdf

กลุ่มนโยบายและแผน

4.กลุ่มบุคคล.pdf

กลุ่มนบริหารงานบุคคล

5.กลุ่มส่งเสริม.pdf

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

6.กลุ่มนิเทศ.pdf

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

7สถิติการให้บริการกลุ่มพัฒนาครู66.pdf

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

8.กลุ่มการเงิน.pdf

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

9.กลุ่มกฎหมายและคดี.pdf

กลุ่มกฏหมายและคดี

10.หน่วยตรวจสอบภายใน.pdf

หน่วยตรวจสอบภายใน