ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O15.1สถิติการให้บริการกลุ่มอำนวยการ.docx.pdf
O15.5สถิติการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการ2565.pdf
O15.3สถิติการให้บริการกลุ่มนโยบายและแผน2565.pdf
O15.2สถิติการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ.docx.pdf
O15.4สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล2565.pdf
O15.9สถิติการให้บริการกลุ่มกฎหมายและคดี2565.pdf
O15.6สถิติการให้บริการกลุ่มนิเทศ ฯ2565.pdf
O15.7สถิติการให้บริการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา2565.pdf
O15.8สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานการเงิน2565.pdf
O15.10สถิติการให้บริการหน่วยตรวจสอบภายใน2565.doc.pdf