คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

หน่วยตรวจสอบภายใน

010คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม ตสน-2567.pdf
010คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตสน (พี่นี)-2567.pdf
010คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตสน. (แม้ว)-2567.pdf
010คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตสน. (พิม)-2567.pdf

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

010คู่มือการปฏิบัติงานการเก็บรักษาเงิน-นายพัชรวรรธน์.pdf
010คู่มือการปฏิบัติงาน-สุภาพร.pdf
010คู่มือการปฏิบัติงาน-สุเนตร.pdf
010คู่มือการปฏิบัติงานยืมเงิน.pdf
010คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงิน-นายพัชรวรรธน์.pdf

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

010คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาครูฯ-บัณฑิต-2567.pdf
010คู่มือการปฏิบัติงาน แสงจันทร์ -2567.pdf

กลุ่มอำนวยการ

010คู่มือการปฏิบัติ จริยา-2567.pdf
010คู่มือการย้ายนักเรียนศึกษาต่อ ศสกร-2567.pdf