รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

017.1รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ-2566.pdf
017.2แบบฟอร์มITA-017รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ.xlsx