รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

014.2รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ-2567.pdf
014.1แบบฟอร์มITA-014รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ.xlsx