เรื่อง ยกเว้นการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗