ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

016.2ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง-2567.pdf
016.1แบบฟอร์มITA-016ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ-2567.xlsx