ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

O29สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตใหม่.pdf