📣26/04/2566/ ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง อนุมัติผลการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่     การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 มีมติอนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จำนวน 126 ราย 

📣26/04/2566/ ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1) สังกัด  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 มีมติเห็นชอบให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ       ศึกษา ตำแห่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) มาดำรง ตำแหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ตามคำร้องขอของตนเอง รวมทั้งสิ้น 99  ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย           ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 256

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

สพม.บุรีรัมย ร่วมรณรงค์ “คัดแยกขยะ” ในหน่วยงาน 

เว็บไซต์จากหน่วยงานอื่น