หนังสือราชการ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาและเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน และ บุคลากรวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตรืตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 32

โพสต์11 ส.ค. 2561 01:56โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาและเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน และ บุคลากรวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตรืตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 32 ตามไฟล์แนบ

การรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9

โพสต์17 มิ.ย. 2561 19:10โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

                                            ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนวิธีพุทธให้ได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำมาอย่างต่อเนื่อย จำนวน 8 รุ่น ซึ่งในปีพุทธศักราช 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม รายละเอียดการรับสมัครดังส่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศ สพฐ. กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

โพสต์28 ส.ค. 2560 02:24โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์


ประชาสัมพันธ์สถานที่ตั้งหน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์

โพสต์28 ส.ค. 2560 02:14โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์


ศธ04262/5051 ลว 15 ส.ค 59 เรื่อง การอบรมครูสะเต็มศึกษา

โพสต์15 ส.ค. 2559 01:56โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์


1-10 of 43